Kandidaten

1. Gert-Jan Segers

In de korte tijd dat hij fractievoorzitter is heeft Gert-Jan Segers (1969) zich ontwikkeld tot een krachtig politiek leider van de ChristenUnie. Binnen de fractie en haar medewerkers heeft hij veel aanzien verworven en is er veel draagvlak voor zijn kandidatuur. Binnen de partij is zijn fractievoorzitterschap heel goed ontvangen en heeft hij zich snel ontwikkeld tot aansprekend politiek leider.

Ook binnen de politieke netwerken in Den Haag en daarbuiten heeft hij in korte tijd gezag opgebouwd als fractievoorzitter. Daarnaast staat hij uitstekend in verbinding met (christelijke) organisaties en netwerken die in hem een belangrijke bondgenoot zien in de inzet voor gerechtigheid. Hij heeft ook laten zien als persoon wie hij is, wat hem drijft, en brengt daarom de politiek van de ChristenUnie dichtbij mensen.

 

11. Gerben Huisman

Gerben Huisman (1977) is griffier van de Staten van Fryslân en tienerwerker in de vrije baptisten gemeente. Hij studeerde HEAO-Communicatie, met afstudeerprofiel Openbaar Bestuur. Gerben werkt sinds 2000 in het openbaar bestuur. Eerst o.a. in de gemeente Groningen en sinds 2009 voor de provincie Fryslân.  Hij is een zeer betrokken en enthousiaste persoon, die werkt vanuit de zekerheid dat het zoeken van Gods Koninkrijk in de politiek leidt tot oplossingen die goed zijn voor iedereen.

Vanuit Fryslân vinden we verder Anja Haga (1976) terug op plek 46 en Orlando Bottenbley (1951) op plek 50.

Bekijk de complete lijst met kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Verkiezingsprogramma

De ChristenUnie kiest voor de toekomst: een gezonde, groene economie, een verantwoord klimaat- en energiebeleid, goed en toegankelijk onderwijs. Wij kiezen voor open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ook op de arbeidsmarkt, en een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel. Wij willen een land waar de kwaliteit van water, lucht, bomen en natuur vooruit gaat. Wij komen op voor de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en onderwijs. Een land waarin iedereen meetelt en meedoet, ook mensen die zorg nodig hebben.


 1. Versterk de samenleving.

  De verschillende bevolkingsgroepen in ons land kunnen alleen in vrede met elkaar omgaan als wij gemeenschappelijke waarden en normen hoog houden. Die waarden zijn volgens ons: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, zorg voor de schepping en geloofsvrijheid. Wij staan voor een democratische rechtstaat waarin vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan

 2. Maak de overheidsfinanciën toekomstbestendig.

  De overheidsfinanciën zijn met de nodige, soms pijnlijke maatregelen op orde gebracht.

 3. Maak het belastingstelsel simpel, groen en eerlijk.

  Wij willen een nieuw, gezins- en familievriendelijk belastingstelsel waarbij belasting wordt betaald naar draagkracht.

 4. Bevorder vrede, vrijheid en veiligheid.

  In onze democratische rechtstaat gaat vrijheid samen met verantwoordelijkheid. Iedereen moet op basis van gelijkwaardigheid mee kunnen doen. Wij bieden ruimte en bescherming voor minderheden.

 5. Verbeter het beleid voor asiel, migratie en integratie.

  De asielstroom, de opvang en de integratieproblemen zetten de verhoudingen binnen Europa en in Nederland op scherp. Wij houden vast aan de waarden die in het Vluchtelingenverdrag en de mensenrechtenverdragen zijn vastgelegd en investeren in ontwikkelingssamenwerking en noodhulp.

 6. Versterk de gezinnen.

  Kinderen die in een stabiel gezin opgroeien, krijgen een stevige basis voor hun hele leven. Wij willen gezinnen meer ruimte geven om eigen keuzes te maken, ook in de balans tussen zorg en werk.

 7. Koester ons onderwijssysteem.

  Nederland heeft een sterk onderwijssysteem. Ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat aansluit bij hun opvoeding en levensovertuiging. De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs.

 8. Geef de zorg een hart.

  De zorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven. Wij hechten aan solidariteit naar elkaar en volgende generaties. Er is de laatste jaren veel veranderd, waarbij gemeenten een grote verantwoordelijkheid hebben gekregen. Die richting is goed, maar op punten is bijsturing nodig.

 9. Schep banen en behoud de sociale zekerheid.

  Ons ideaal is: jongeren sneller een vaste baan, een werkloze oudere weer aan het werk, keuzevrijheid voor jonge ouders om arbeid en zorg te combineren en verdelen. 

 10. Maak de economie, slim, groen en gezond.

  De economie draait niet om groei, maar om het goede leven. In een gezonde economie staan coöperatieve relaties centraal, krijgt iedereen een kans en neemt iedereen verantwoordelijkheid. Werken en vrije tijd zijn in balans, groei is duurzaam, schulden zijn houdbaar en de welvaart wordt eerlijk verdeeld.

 11. Bewaak en verbeter de leefomgeving.

  Nederland heeft de kans én de verantwoordelijkheid om keuzes te maken voor een duurzame toekomst: leefbaar, groen en schoon.

 12. Maak een nieuw ontwerp voor Europa. 

  Het Europese bouwwerk is gebaseerd op bouwtekeningen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Wij willen de EU klaarmaken voor 2050. 

 13. Wees dienstbaar aan de wereld.

  Wij willen nationale belangen en de internationale rechtsorde beschermen. Wij gaan geweld en agressie tegen en respecteren de geestelijke vrijheid en culturele rechten van minderheden. Wijbevorderen de naleving van verdragen en een verantwoord gebruik van de aarde. Wij willen dienstbaar zijn aan de wereld.

 14. Investeer in de regio.

  De regio’s blijven sterk en leefbaar, sociale verbanden blijven in stand.