Verkiezingsprogramma ChristenUnie Heerenveen 2018 - 2022

Inleiding

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

1. Betrouwbare overheid

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid, maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen. De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.

In ons volledige verkiezingsprogramma hebben wij hierover de volgende punten uitgewerkt:

 • Vertrouwen.
 • De gemeente, dat zijn we samen
 • Financiën
 • Privacy

2. Veiligheid

Als inwoner van Heerenveen wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.

Elk dorp, elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede dorpen en buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en voluit van het leven kunnen genieten.

In ons volledige verkiezingsprogramma hebben wij het volgende onderwerp uitgewerkt:

 • Een veilige samenleving
  Met daarin o.a. ook aandacht voor drugs, drank en prostitutie

3. Zorg

De ChristenUnie wil in Heerenveen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. De gemeente Heerenveen heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en heeft daarmee dus een grote verantwoordelijkheid gekregen als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en kwetsbare inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, maar de ChristenUnie steunt de veranderingen omdat het goed is om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht mogelijk bij onze bewoners te organiseren.

De ChristenUnie wil de inkoop voor jeugd, Wmo en beschermd wonen integraal gaan organiseren. Dus één contract voor alle domeinen om te benadrukken dat Heerenveen uitgaat van de leefwereld van mensen en niet van de wettelijke kaders.

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is.

In ons volledige verkiezingsprogramma ziet u o.a. deze punten uitgewerkt:

 • Volksgezondheid
 • Zorg voor kwetsbare inwoners
 • Zorg voor vluchtelingen

4. Gezin, jeugd en onderwijs

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Heerenveen moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zo veel mogelijk dicht bij huis en school terecht kunnen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

Lees in ons volledige verkiezingsprogramma meer over:

 • Zorg voor kinderen en jongeren
 • Onderwijs

5. Werk en inkomen

Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. Helaas heeft  Heerenveen een hogere werkloosheid dan het landelijke gemiddelde en is het moeilijk om aan een baan te komen. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven. De ChristenUnie vindt dat niemand in Heerenveen aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.
Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid, maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken. De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.

Lees in ons volledige verkiezingsprogramma alles over dit thema met o.a. aandacht voor:

 • Aan het werk
 • Armoede en preventie
 • Schulden

6. Kunst, cultuur en sport

Cultuur vormt de ziel van de stad of het dorp. In cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven weerspiegeld. In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. Cultuur draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. De ChristenUnie ziet meerwaarde in groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente dient gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren.

De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte: bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig, maar moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn. 

 • Kinderen uit gezinnen in armoede in Heerenveen kunnen via de stichting Leergeld deelnemen aan  muzieklessen en/of sport. De gemeente heeft hier passend beleid voor.
 • Evenementen in Heerenveen moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk, maar ook komen er heldere (subsidie)afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).  Bij elk evenement worden de organisatoren verplicht om oorbescherming ter beschikking aan het publiek te stellen.
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.

Lees alles over "Kunst, cultuur en sport" in ons volledige verkiezingsprogramma.

7. Economie

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers.

De ChristenUnie in Heerenveen wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers.

 • De gemeente spant zich extra in om bedrijven naar Heerenveen te halen.
 • Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid.
 • Maximale inzet om bedrijven uit Heerenveen  lokaal werk te geven.
 • Zorgen voor minder regels en starten met regelvrije zones.
 • Samen met de Provincie starterskredieten en een garantiefonds faciliteren om start-ups te houden.
 • Er komt een investeringsfonds voor circulaire bedrijven en productontwikkeling.Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. 
 • Het MKB moet eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen.
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert door alle ondernemers binnen 30 dagen te betalen.
 • De gemeente faciliteert indien mogelijk initiatieven om breedband in het buitengebied aan te leggen.

Lees alles over "Economie" in ons volledige verkiezingsprogramma.

8. Energie, klimaat en milieu

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.  De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

 • Energieke gemeente
 • Afvalinzameling
 • Toekomstbestendig waterbeheer

Lees alles over "Energie, klimaat en milieu" in ons volledige verkiezingsprogramma.

9. Wonen en ruimte

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duur betaalde woningen staan onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw.

Lees alles over "Wonen en ruimte" in ons volledige verkiezingsprogramma.

10. Mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. De mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. Om die reden is de ChristenUnie voorstander van het weren van vervuilende auto’s (en scooters) op wegen met een hoge luchtvervuiling. Bijvoorbeeld door het instellen van een milieuzone.

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets bij het personenvervoer en scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.

Lees alles over "Mobiliteit" in ons volledige verkiezingsprogramma. Met daarin onder andere aandacht voor:

 • Fiets
 • Voetgangers
 • Openbaar vervoer
 • Parkeren
 • Verkeersveiligheid